Sophie...

8 tekstów – auto­rem jest Sophie....

Władca Pierścieni 4

W 1541 ro­ku według ka­len­darza z Shier'u,gdy to swiat opuścił król Eles­sar,je­go da­lej piękna i młoda żona Ar­we­na była wy­tedy w trze­cim mieiącu ciąży. Pół ro­ku puźniej przyszło na świat rodzeństwo Earendil [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 marca 2015, 23:03

Czy zaw­sze trze­ba um­rzeć by na no­wo się na­rodzić? By na no­wo pokochać? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2014, 13:45

Im bar­dziej nieus­traszo­ny jest człowiek,
tym mniej od­wołuje się do rozumu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2014, 19:50

Naj­trud­niej­szy prob­lem pow­sta­je się,gdy po­ja­wia się miłość.
Wte­dy strach chwy­ta cię za duszę,po­nieważ kochać znaczy umrzeć,
um­rzeć w dru­giej oso­bie.Jest to śmierć dużo głębsza niż zwykła śmierć.
W zwyczaj­nej śmier­ci umiera tyl­ko ciało; w śmier­ci z miłości umiera ego.
Aby kochać trze­ba mieć w so­bie śmiałość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 12:04

Miłość jest uni­kal­nym kwiatem.Zdarza się tyl­ko niekiedy.
Jest uni­kal­na,po­nieważ przyt­ra­fia się tyl­ko wte­dy,gdy nie ma strachu,
nig­dy wcześniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2014, 17:54

Ser­ce jest zaw­sze go­to­we ry­zy­ko­wać,jest graczem.
Głowa jest jak biz­nes­men - kal­ku­lu­je i jest przebiegła.
Ser­ce te­go nie robi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2014, 16:26

Życie po­win­no być niebez­pie­czne - nie ma in­nej drogi.
Je­dynie przez niebez­pie­czeństwo osiąga się dojrzałość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2014, 15:36

Muzyka

Mu­zyka ko­loro­wa jest tak,
że aż śpiewa cały świat.
Śpiewa każde dzrze­wo,każdy liść,
w śród nich chce się iść i iść...
Śpiewa każde zwie­rze,każdy ptak,
śpiewa cała przyroda...
Tonów wstęgi mu­za szyje,
ona w naszych duszach żyje.
Możesz ją stłumić,zagłuszyć,
i mu­zyki nie będzie mogła uszyć.
Lecz możesz tagże te to­ny wy­dobyć z siebie,
a będzie ci jak w niebie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 stycznia 2014, 21:20

Sophie...

Zeszyty
  • Życie – To będzie książka...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sophie...

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 marca 2015, 23:03Sophie... do­dał no­wy tek­st Władca Pierścieni 4 

8 sierpnia 2014, 13:45Sophie... do­dał no­wy tek­st Czy zaw­sze trze­ba um­rzeć [...]